top of page

KROKY K CIRKULARITĚ V ČESKÉM FLORBALU

Český florbal
medaile_barevne_dekor malé.jpg

Eliminují odpad díky medailím z recyklovaných míčků a hokejek, edukují, pořádají udržitelné sportovní akce. Zjistěte, jak se Českému florbalu povedlo zavést principy cirkulární ekonomiky.

KLÍČOVÁ SLOVA:
sport, cirkulární ekonomika, udržitelné eventy, obnovitelné zdroje energie, sociální projekty
SHRNUTÍ

Český florbal, jakožto druhý největší kolektivní sport v ČR, si uvědomuje svoji velikost a tedy i možnost ovlivnit velké množství svých členů a fanoušků. Jejich přístup k udržitelnosti je postaven na třech oblastech, které se navzájem prolínají:

1. Odpovědný provoz organizace

 • Přechod na udržitelnou organizaci se řeší postupně a pomocí principů cirkulární ekonomiky

 • Projekt recyklované medaile.

 • Spolek řeší původ produktů a nakupovaných materiálů v rámci odběratelsko-dodavatelských a partnerských vztahů.

 • Pracují se zaměstnanci na základě výsledků sociodiagnostiky organizace a nabízejí jim vzdělání v oblasti udržitelnosti.

2. Udržitelné eventy

 • Při výběru sportovních hal a organizaci sportovních akcí se řídí podle svého Manuálu pořádání cirkulárních eventů.

 • Zajišťují upcyklaci, recyklaci nebo další využití již nepoužitelných marketingových materiálů. 

3. Osvěta florbalových klubů a členské základny

 • Sdílení pomocných materiálů a poradenství.

 • Manuál k nastavení cirkulární kanceláře či haly.

 • Vzdělávací kurzy na téma ESG.

Na každé akci musí být určitý mediální i fyzický prostor věnovaný osvětovému programu. Snaha o snižování uhlíkové stopy jde cestou vlastní změny chování, optimalizace a zjednodušování. To komunikují i na marketingových a komunikačních materiálech vztažených na konkrétní akce, místo a čas.
Velkým tématem jsou i
materiály – řeší jejich recyklovatelnost, upcyklovatelnost a proveditelnost re/upcyklace z vlastních zdrojů. Snaží se o „využití ve vlastních řadách”, čímž podporují cirkulární ekonomiku v praxi. 

PROBLÉM

Český florbal si uvědomuje svůj význam a s ním související dopad svých eventů na životní prostředí. Na akcích vzniká velké množství odpadu a lidé často nemají chuť ani možnost recyklovat. Materiály, které se ve velkém používají (míčky, florbalky), se často dováží ze zahraničí a neodpovídají udržitelným standardům.

Dalším problémem, který Český florbal řeší, je
nedostatečná informovanost o udržitelnosti, jak v rámci organizace, tak u samotných účastníků akcí. Neméně významným tématem jsou sportovní haly, ve kterých probíhají sportovní utkání, a také občerstvení pro návštěvníky, které často postrádá bezmasé varianty.

micek_pulka malé.jpg
HLAVNÍ KROKY ŘEŠENÍ

Přípravná fáze projektu:

Celý projekt přechodu na udržitelnou organizaci začal analýzou organizace, včetně SWOT analýzy, což je metoda, díky které se identifikují silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Poté proběhla identifikace relevantních témat ve vztahu k cílům udržitelného rozvoje OSN a jejich následné přiřazení k jednotlivým kritériím E, S, G.  

 

S konceptem vize udržitelnosti oslovili Institut cirkulární ekonomiky. Pro začátek využili podpory CIRA Advisory, která potvrdila správnost jejich záměru i rozsahu a pomohla Českému florbalu auditem cirkulární kanceláře. Přechod na udržitelnou organizaci se řeší postupně (od nejjednodušších aktivit po ty náročnější).

Oblasti implementace:

1. Odpovědný provoz organizace

 • Původ produktů a nakupovaných materiálů v rámci odběratelsko-dodavatelských a partnerských vztahů - Český florbal také řeší nakupované materiály, produkty a jejich původ v rámci odběratelsko-dodavatelských a partnerských vztahů. při nákupu ČF požaduje, ale i ve svém fungování aplikuje principy cirkulární ekonomiky. Ve svém provozu pracuje na implementaci udržitelnějších řešení, která vzešla z cirkulárního auditu kanceláře. 

 • Práce se zaměstnanci na základě výsledků sociodiagnostiky organizace (měření kvality sociálního prostředí ve firmách), která identifikuje sociální problémy, konflikty a další jevy ovlivňující fungování společnosti. 

 • Průzkum mezi zaměstnanci k řešení udržitelnosti: očekávání od udržitelného směřování (dotazník z roku 2022): jít příkladem dalším sportům (66 %), mít pozitivnější dopad na životní prostředí (64 %), budovat osvětu florbalového prostředí v oblasti udržitelnosti (50 %). 

 • Podpora vzdělávání zaměstnanců i v oblasti udržitelnosti – všichni zaměstnanci mají přístup do ESG Akademie od Změny k lepšímu. 

 • V plánu mají také výpočet uhlíkové stopy jejich provozu.

2. Udržitelné eventy

 • Vedou si seznam sportovních hal vhodných pro akce, které pořádají, a zároveň podporují jejich cíle v oblasti udržitelnosti.

 • Kromě sportovně-technických požadavků řeší také požadavky na udržitelné prvky ze svého Manuálu pořádání cirkulárních eventů (třídění odpadu na hale, nepoužívání jednorázových kelímků, možnost alespoň poměrové změny občerstvení k převaze bezmasého).

 • Zajišťují upcyklaci, recyklaci nebo další využití již nepoužitelných marketingových materiálů. 

 • S Manuálem akce je vždy seznámen každý dodavatel, pořadatel i dobrovolník. Snaží se, aby byl dostupný a viditelný i pro každého účastníka.

3. Osvěta florbalových klubů a členské základny

 • Sdílení pomocných materiálů - manuály, poradenství.

 • Manuál k nastavení cirkulární kanceláře či haly. Nastavení funkčnosti a dlouhodobosti vlastních projektů ve spolupráci s kluby a členy. 

 • Vzdělávací kurzy vedené Českým florbalem pro kluby i na téma ESG.

UDRŽITELNÉ MEDAILE

Signature projekt Českého florbalu jsou udržitelné medaile, které se získávají recyklací florbalových míčků a čepelí.
Výhodou recyklace je eliminace odpadu a v tomto případě i znalost materiálu, ze kterých se jednotlivé medaile vyrábějí. Ke sběru se využívají REkoše ušité ze starých marketingových bannerů, jež byly rozdány klubům, a které používá i ČF na svých akcích.

 

Udržitelnými medailemi nahrazují nákup medailí vyráběných v zahraničí, zejména v Číně, které jsou k nám dováženy přes půl světa. Znají původ materiálu, ale také výrobce. Výroba probíhá v České republice za pomocí technologií, které neznečišťují životní prostředí a jsou energeticky nenáročné. Držitel medaile je v přímém kontaktu s principem cirkulární ekonomiky.

Reakce na projekt recyklovaných medailí:
“Zapojené kluby od nás dostávají REkoše určené ke sběru čepelí a míčků a také máme k dispozici komunikační materiály. Míčky či čepele mohou odeslat poštou nebo předat osobně,“ říká specialistka udržitelnosti Leona Lahoda.

Průzkum mezi zaměstnanci Českého florbalu z března 2022 ukázal, že zaměstnanci za hlavní klíčovou oblast směřování strategie udržitelnosti v ČF považují právě dlouhodobé projekty Českého florbalu, případně projekty ve spolupráci s partnerem.

DALŠÍ PROJEKTY S DOPADEM

Dlouhodobá Spolupráce s Remobilem – sběr použitých mobilních telefonů na zápasech. Z každého kusu jde 10 Kč na podporu sportu ve spolupráci s Českou Olympijskou nadaci.

 

Street Floorball League – pořádání sportovní události podle Manuálu pořádání cirkulárních akcí a použití plastových medailí z florbalového vybavení. 

 

Projekt Hlavně nezlobte – nástroj podpory slušného chování a respektu ve sportovním prostředí na dětských turnajích ve florbalovém regionu Praha a Středočeský kraj.


Spolupráce s HAIMA na kampani „Tento zápas se neprohrává”. Ta pomáhá rozšiřovat informovanosti veřejnosti o dětských onkologických pacientech, zároveň umožňuje i zapojení vyléčených pacientů do společnosti skrze florbal.

CF_ekokom_trideni malé.jpg
PROJEKT RECYKLOVANÉ MEDAILE V ČÍSLECH:
 • Celkem dodáno 23,95 kg materiálu (míčky + čepele)

 • Hmotnost medaile 23 g (přibližně odpovídá hmotnosti 1 míčku)

 • Celkem vyrobeno 1 000 ks medailí s motivem Street Floorball League

 • Sběr čepelí a míčků do REkošů - vyrobeno 80 ks REkošů z 80 ks odpadních bannerů

 • V roce 2022 se použilo k recyklaci cca 1750 ks míčků a čepelí

 • Na výrobu 1000 ks medailí, tedy prodrcení a vstřikování, bylo spotřebováno 22 kWh elektrické energie, což odpovídá 11,2 kg CO₂. 

 • Pokud by se mělo stejné množství materiálu místo zpracování na medaile rovnou spálit, uvolnilo by se 69,4 kg CO₂. 

PROJEKT SPOLUPRÁCE S REMOBILEM V ČÍSLECH:
 • 250 ks sebraných mobilních telefonů
 • 40 hod práce pro hendikepované a jinak znevýhodněné

 • 2 500 Kč přispěno na podporu sportování dětí prostřednictvím Olympijské nadace

 • Benefit pro životní prostředí

  • Úspora 658 kg emisí ekv. CO₂ 

  • Úspora 9 205 litrů pitné vody

  • Snížení počtu ujetých kilometrů (průměrným automobilem) o 4 008 km

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Granty a dotace využívají v různých poměrech při pořádání akcí, takže některé náklady jsou do nich zahrnuty - např. ceny pro nejlepší hráče utkání viz MSJ 2021 nebo nákup dražších lanyardů (šňůrek na krk) z rPET. Spolek si na své akce drží i malý budget na udržitelnost a to pro případ, že by náklady na “odpovědnější” variantu produktu byly vyšší než by se předpokládalo.  Medaile z florbalových míčků na SFL jsou hrazeny ze 100 % vlastními zdroji

NÁKLADY VS ZISK

Náklady ČF týkající se rozvoje oblasti udržitelnosti, projektu recyklovaných medailí a interního vzdělávání a informovanosti se pohybují v minimální výši 250 tisíc Kč ročně.
Další desítky tisíc Kč jsou vynaloženy na nákup v rámci akcí a náklady jsou tak započítány do rozpočtu samostatných akcí (např. prvky: ceny, pořadatelské vybavení, catering, zajištění třídění odpadů na akci, doprovodný program apod.).

Finanční zisk z těchto projektů generovaný není

medaile_street_dekorovani malé.jpg
VÝZVY

Český florbal řadí mezi největší překážky závislost na spolupráci a odpovědném chování zapojených oddílů. Bez nich je tento projekt recyklovaných medailí nerealizovatelný. To vytváří obrovský tlak na komunikaci, motivaci a vzdělávání v rámci komunity.

Jakou radu byste dali těm, kdo chtějí začít s podobným projektem? 

‚‚Jednoznačně začít. Samozřejmě se projekt musí naplánovat vzhledem k jeho náročnosti – fyzická i finanční obsluha projektu. Do obsluhy projektu počítáme také časový harmonogram včetně komunikace a motivace zapojených stran do něj. Máme štěstí na dodavatele, kteří ukazují podobný postoj k hodnotám. Proto je považujeme za zásadní články projektu. Není problém naše požadavky a možnosti řešit individuálně a vstřícně, jsou stejně jako my motivovaní projekt kultivovat. Takže bych určitě doporučila s dodavateli otevřené, upřímné jednání a vyjasnění očekávání a rizika projektu, ať obě strany ví, s čím pracovat. Zejména pokud má jít o dlouhodobý projekt,”  říká specialistka udržitelnosti Leona Lahoda.

Na co z projektu jste nejvíce hrdí? 

‚‚Za největší úspěchy považujeme, že jsme zvládli začít s udržitelností bez počátečního rozpočtu, vývoj vlastního projektu medailí s pozitivním výsledkem a chuť prohlubovat téma udržitelnosti do dalších oblastí spolku. Dále jednoznačně vyzdvihujeme zapojení florbalových klubů do projektu a odpovědnost lidí ze své struktury, což jsou ty nejlepší předpoklady pro dlouhodobost projektu, ale i celé naší vize udržitelnosti. Abychom ale mohli projekt rozšířit na maximum a podle našich představ, pomohla by nám partnerská aktivace,”  dodává specialistka udržitelnosti Leona Lahoda. 

PŘEDSTAVENÍ ČESKÉHO FLORBALU

Hlavní činností spolku je organizace florbalu v Česku. Pečují o rozvoj tohoto sportu u nás. Vytvářejí rovnoprávné podmínky a skrze své oddíly se spolupodílejí na vedení mládeže ke zdravému životnímu stylu. Florbal je druhým největším kolektivním sportem v ČR a jejich cílem je nadále zvyšovat sportovní kvalitu a základnu s udržením hlavních hodnot – férovost, flexibilita, vlastní cesta a nyní také snaha zapojit udržitelnost všude, kde je to možné. 

 

Řídícím orgánem spolku je valná hromada, kterou tvoří 79 delegátů. Spolek má 76 tisíc členů. Hlavními finančními zdroji jsou podpora od státu, reklama, sponzoring a vlastní zdroje florbalového hnutí. Tématu udržitelnosti se v Českém florbalu věnují od roku 2020. 

O ČESKÉM FLORBALU
Web:
Lokalita:
Celorepublikově
Rok vzniku:
1992
Kontakt:

Leona Lahoda [specialistka udržitelnosti] lahoda@ceskyflorbal.c

Roman Urbář [ředitel marketingu a komunikace] urbar@ceskyflorbal.cz

Zaujal vás tento příklad dobré praxe? Přihlaste se k odběru našeho newsletteru, aby vám nic neuteklo.

bottom of page