top of page

Slovník udržitelnosti

Zdá se vám udržitelnost příliš komplexní?

Projděte si základní pojmy zelené transformace a budete v obraze.  

K - červené.png
abeceda

B

BIODIVERZITA

Termín označující biologickou rozmanitost veškerých žijících organismů ve všech formách, úrovních i kombinacích. Biodiverzita představuje základní předpoklady pro fungování ekosystémů. Význam spočívá zejména v zachování přirozené rovnováhy.

Zajímá vás biodiverzita či jiná témata spojená s udržitelností? Tak neváhejte a přihlaste se k odběru newsletteru Změny k lepšímu.

Biodiverzita

C

CBA = COST BENEFIT ANALÝZA

V překladu analýza nákladů a přínosů patří k základním technikám hodnocení investičních projektů. Metoda nákladů a přínosů rozšiřuje běžné finanční hodnocení projektu o veškeré socio-ekonomické dopady projektu. 

Zajímáte-li se o investování, doporučujeme nastudovat i další pojmy ze slovníku udržitelnosti jako jsou due diligence nebo impact investing.  Poslechněte si také podcast Změny k lepšímu, Dobré zprávy, a rozšiřte si obzory ohledně dopadových investic.

CCS = CARBON CAPTURE & STORAGE

CCS je proces zachycování a ukládání oxidu uhličitého (CO2) před jeho vypuštěním do atmosféry. Technologie dokáží zachytit až 90 % CO₂ uvolněného spalováním fosilních paliv při výrobě elektřiny a průmyslových procesech, jako je např. výroba oceli, či cementu.

Doporučujeme nastudovat i příbuzné pojmy jako je dekarbonizace, CO₂ ekvivalent či skleníkové plyny. Více o CCS představí i Ondráš Přibyla v ESG Akademii Změny k lepšímu, tak začněte se studiem ještě dnes.

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

Cirkulární ekonomika, neboli oběhové hospodářství, je přístupem v udržitelném rozvoji, který si klade za cíl co nejvíce zefektivnit produkci. Koncept se zaměřuje na udržitelný rozvoj s ohledem na sociální, ekonomické i environmentální aspekty. Z materiálů by v případě cirkulární ekonomiky neměl vznikat odpad, ale měly by se neustále znovu využívat a “obíhat” v uzavřené smyčce. 

 

Princip cirkulární ekonomiky proto spočívá ve dvou materiálových obězích: organickém, jehož produkty lze snadno přirozenými procesy odbourat, a syntetickém, v rámci nějž jsou výrobky neustále dokola využívány, lze je od organických složek snadno extrahovat a není nutné je nikdy “vyhazovat”. 
 

CIRKULÁRNÍ PRODUKTY

Cirkulární produkt nevystihuje pouze výrobek z recyklovaných materiálů nebo výrobek opravený. Jedná se i o produkt mající sníženou nebo zcela žádnou potřebu původních zdrojů a je navržen s ohledem na konec jeho životnosti.

CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (SDGs)

Program rozvoje na následujících 15 let (2015 – 2030). V návaznosti na úspěšnou agendu Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) se jedná o cíle udržitelného rozvoje, jež jsou výsledkem tříletého procesu vyjednávání, který začal na Konferenci OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012 v Riu de Janeiro. Na formulaci SDGs se podílely všechny členské státy OSN, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů. Agendu udržitelného rozvoje oficiálně schválil summit OSN 25. září 2015 v New Yorku v dokumentu Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030), jehož součástí jsou i Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Jednotlivé cíle zde.

CO₂ EKVIVALENT

Ekvivalent CO₂ je jednotka, která se používá ke standardizaci klimatických účinků různých skleníkových plynů. Aby byly účinky různých skleníkových plynů srovnatelné, byl definován tzv. „potenciál globálního oteplování“, index vyjadřující oteplovací efekt určitého množství skleníkového plynu za stanovenou dobu (obvykle 100 let) v porovnání  s CO₂.


Prostudujte si i příbuzné pojmy jako jsou dekarbonizace či skleníkové plyny. O plánech ohledně dekarbonizace si poslechněte v podcastu Změny k lepšímu od Tomáše Hrudy z Úřadu vlády ČR.

CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive)

Směrnice EU, která upravuje odpovědnost velkých firem za dodržování lidských práv a vliv na životní prostředí. Pokud operace firmy poškozují lidská práva nebo životní prostředí mohou být postihnuti buď orgány státní správy, nebo mohou čelit soukromoprávní žalobě od kteréhokoli občana, který se cítí tímto jednáním firmy poškozen.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Směrnice EU, která upravuje nefinanční reportování kroků firem v oblastech E, S a G. Protože jsou dodavatelské řetězce komplexní, je pro firmy těžké se ujistit, že je jejich veškerý dopad v pořádku podle CSDDD. K jejich jistotě má přispět povinnost firem dokládat svoje chování v oblasti lidských práv nebo udržitelnosti v souladu s CSRD.

Č

ČR 2030

ČR 2030 je strategický rámec vydaný MŽP ČR. Dokument udává směr rozvoje naší země na toto desetiletí. Jeho naplnění zvýší kvalitu života ve všech regionech a nasměruje Česko k rozvoji, který je udržitelný po sociální, ekonomické i environmentální stránce. Více naleznete zde.


Více o plánech pro transformaci Česka poodhalil Tomáš Hruda z Úřadu vlády ČR v podcastu Změny k lepšímu, tak si ho poslechněte.

CBA
Č
CCS
Cirkularni ekonomika
Cirkularni produkty
SDG
CO₂ ekvivalent
CR 2030
CSDDD
CSRD

D

DEFORESTACE

Neboli odlesňování znamená odstranění lesů z území s cílem využití plochy za jiným účelem. Například pro zemědělskou činnost, plantáže průmyslových dřevin nebo zástavbu.

 

O tom, jak naopak vracet stromy do krajiny, si poslechněte v podcastu Změny k lepšímu, kde je naším hostem Petr Kazda z Nadace Partnerství.

DEKARBONIZACE

Kroky vedoucí ke snižování emisí oxidu uhličitého (CO₂). Záměrem dekarbonizace je eliminovat emise CO₂. Pro dosažení cíle se musí přehodnotit způsoby výroby a spotřeby energie, provést radikální přechod na obnovitelné a nízkouhlíkové zdroje energie. 


Zajímáte se o dekarbonizaci? Spolu s energetikou je dnes hlavním tématem Green Dealu, tzv. Zelené dohody pro Evropu. Chcete v této oblasti zůstat v obraze? Neváhejte a přihlaste se k odběru newsletteru Změny k lepšímu nebo si poslechněte o dekarbonizaci Česka v jejím podcastu.

DIVERZITA

Rozmanitost. Ze širšího pohledu můžeme diverzitu vnímat jako vlastnost systémů vyjadřující rozrůzněnost jejich prvků. V některých případech může mít pozitivní dopad na stabilitu systému. Diverzitu lze vnímat jako podporu rozdílnosti v určitém prostředí a využití jejích účinků k dosažení konkurenční výhody.

 

Zajímá vás téma diverzity? Jak se pojí s inovacemi a jak může firma díky větší diverzitě zvyšovat své příjmy? Přihlaste se do certifikovaného kurzu ESG Akademie Změny k lepšímu, ve kterém získáte i spoustu dalších znalostí k firemní udržitelnosti. O diverzitě v českých firmách si můžete také poslechnout v podcastu Dobré zprávy Změny k lepšímu.

DUE DILIGENCE

Due diligence je mezi kupujícím a prodávajícím předem domluvená prověrka zaměřená na účetní, daňové, ekonomické, technické a popř. další aspekty společnosti, kterou klient zvažuje koupit, prodat, financovat či pouze zkontrolovat.

 

Seznamte se i s dalšímu slouvisejícími pojmy udržitelného slovníku, jako je impact investing a cost & benefit analýza

 

Máte-li zájem o investice, doporučujeme poslech hned dvou dílů z našeho podcastu Dobré Zprávy - první je o zelených investicích a druhý o dopadovém investování.

DŮSTOJNÁ MZDA

Minimální důstojná mzda je odměna za práci za běžnou pracovní dobu, která pracujícím a jejich domácnostem poskytuje dostatek finančních prostředků k životu, který je většinou společnosti vnímaný jako určitý základní standard.


Více se o tématu důstojné mzdy dozvíte v ESG Akademii Změny k lepšímu, konkrétně v lekcích věnovaných sociální udržitelnosti. Začněte studovat ještě dnes ESG rychlokurz nebo certifikovaný kurz.

D
Deforestce
Dekarbonizce
Diverzita
Due diligence
Dustojna mzda

E

EKODESIGN

Ekodesign je obecně označován design zahrnující do vývoje a návrhu produktů i hledisko ochrany životního prostředí. Proces navrhování a vývoje výrobku vedle klasických vlastností (funkčnost, ekonomičnost, bezpečnost, ergonomičnost, technická proveditelnost, estetičnost apod.) klade velký důraz na dosažení minimálního negativního dopadu výrobku na životní prostředí, a to z hlediska celého životního cyklu produktu (výroba, spotřeba, způsob likvidace).

 

Zajímáte se o ekodesign? O jeho inspirativních příkladech si můžete poslechnout v podcastu Dobré zprávy Změny k lepšímu. Chcete zůstat v obraze? Přihlaste se k odběru newsletteru Změny k lepšímu.

ESG

Zkratka vystihující environmentální aspekty (E), sociální aspekty (S) a podnikové řízení (G) jako oblasti firemní udržitelnosti. Jedná se o rámec nefinančních kritérií navržených k začlenění do strategie organizace, která zvažuje potřeby a způsoby, jak vytvářet hodnotu pro všechny zúčastněné strany organizace (zaměstnance, zákazníky, dodavatele i finančníky).


Ve Změně k lepšímu jsme pro vás připravili také ESG Rozcestník, který vám ulehčí orientaci v tématu. Nebo se rovnou pusťte do studia naší ESG Akademie.

ESRS (European Sustainability Reporting Standards)

Evropské standardy pro vykazování udržitelnosti poskytují pokyny pro zveřejňování informací v oblastech E, S a G jako součást směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD).

EU TAXONOMIE

Přehled / lexikon, který vám pomůže určit, která hospodářská aktivita je trvale udržitelná. Bankám pomáhá získat jednotný standard pro hodnocení investic do udržitelných projektů.

 

Chcete se dozvědět co znamená EU taxonomie pro vaši firmu? Přihlaste se do kurzu ESG Akademie Změny k lepšímu a dozvíte se, jak transformovat vaši firmu k udržitelnosti. Potřebujete být v obraze ohledně legislativy EU a zelené transformace? Odebírejte newsletter Změny k lepšímu.

E
Ekodesign
ESG
EU taxonomie
ESRS

F

FAIRTRADE

F
Faitrade

Fairtrade je certifikace zboží, které splňuje určité sociální, ekonomické a ekologické standardy. Smyslem této certifikace je poskytnout pěstitelům, zaměstnancům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu (zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky) možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Pěstitelé a zaměstnanci dostávají v rámci systému Fairtrade za své kakao nebo kávu výkupní cenu, která odpovídá nákladům na pěstování či výrobu a zároveň umožňuje důstojné živobytí. Certifikát Fairtrade zajišťuje spravedlivější obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv a šetrnost k životnímu prostředí.


Zajímají vás novinky z oblasti životního prostředí a udržitelného byznysu? Přihlaste se k odběru newsletteru Změny k lepšímu.

G

GREEN DEAL

Zelená dohoda neboli Green Deal je iniciativa EU, navazující na Pařížskou dohodu, která stanovuje závazek EU stát se do roku 2050 klimaticky neutrálním kontinentem. V roce 2021 byla Zelená dohoda aktualizována balíčkem Fit for 55 s doplňkem závazku snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55% oproti roku 1990. (Nyní se připravuje další iniciativa Repower EU, která by měla Evropu připravit na energeticky bezpečnější budoucnost.)


Zajímá vás vývoj Zelené dohody pro Evropu? Chcete mít přehled z legislativy a zelené transformace? Přihlaste se k odběru newsletteru Změny k lepšímu.

GHG PROTOCOL

Metodika výpočtu emisí souvisejících s činností podniku. Dle mezinárodně užívaného standardu rozděluje emise  do tří oblastí, tzv scopes:

  • Scope 1 (přímé emise) – jedná se o emise uvolňované přímo do ovzduší v daném podniku, které jsou v rámci veškerých aktivit podniku kontrolovány;

  • Scope 2 (nepřímé emise z energie) – emise spojené se spotřebou nakupované energie (elektřiny, tepla, páry či chlazení), které nevznikají přímo v podniku, ale jsou důsledkem aktivit podniku; 

  • Scope 3 (další nepřímé emise) – emise, které jsou následkem aktivit podniku avšak vznikají ze zdrojů mimo kontrolu či vlastnictví podniku. Zároveň nejsou klasifikovány jako Scope 2 (např. služební cesty letadlem, ukládání odpadu na skládku, nákup a doprava materiálu třetí stranou atp.). Z definice vyplývá, že jde             o nejširší a logicky nejméně přesně vymezenou kategorii. Zatímco emise Scope 1 a Scope 2 jsou mezi podniky dobře srovnatelné, emise Scope 3 jsou srovnatelné jen v omezené míře.

 

V GHG Protokolu a v CDP databázi je povinné vykazování Scope 1 a Scope 2 emisí, zatímco Scope 3 jsou pouze doporučené. V posledních letech se však oblast Scope 3 stává více důležitější. Společnosti standardně vykazují přinejmenším nejdůležitější položky v rámci Scope 3, čímž mohou prokázat inovativní management snižování emisí.

 

Tématu reportingu podle protokolu GHC se obšírně věnujeme v několika lekcích ESG Akademie Změny k lepšímu. Začněte se studiem ještě dnes!

G
Green deal
GHG protocol

H

HODNOTOVÝ ŘETĚZEC

Nástroj strategické analýzy, který pomáhá určit konkurenční výhodu společnosti. Pomocí hodnotového řetězce je možné prozkoumat a rozčlenit podnik do strategicky významných činností. U nich lze lépe porozumět vývoji nákladů a poznat existující a potenciální konkurenční výhody. 


O hodnotovém řetězci a jeho návaznosti na firemní udržitelnost se více dozvíte při studiu ESG Akademie Změny k lepšímu. Začněte se vzdělávat ještě dnes!

H
Hodnotvy retezec

I

IMPACT INVESTING

Do češtiny přeloženo jako dopadové investice. Dopadové investování se týkají investic do společností, organizací a fondů se záměrem vygenerovat měřitelný, prospěšný sociální nebo environmentální dopad spolu s finanční návratností.

 

O impaktovaném investování se můžete dozvědět více také v podcastu Dobré zprávy Změny k lepšímu.

I
Impact investing

K

KLIMATICKÁ POZITIVITA

Posouvá koncept uhlíkové neutrality na další úroveň. Znamená podniknutí kroků k úspoře více emisí skleníkových plynů, než kolik se jich v daném podniku vyprodukuje.

 

Pokud vás zajímají konkrétní kroky, které firmy mohou podniknout, poslechněte si díl podcastu Dobré zprávy Změny k lepšímu. Zajímáte se o novinky z environmentální oblasti a udržitelného byznysu? Přihlaste se k odběru newsletteru Změny k lepšímu

KLIMATICKÁ ZMĚNA

Oproti minulosti, současná klimatická změna je způsobena činností člověka. Spalování uhlí, ropy, zemního plynu a některé další činnosti mění složení atmosféry přidáváním skleníkových plynů. Zesílený skleníkový efekt pak způsobuje oteplování s důsledky tání ledovců, vzestupu hladin oceánů, dlouhodobého sucha, častějších vln veder či jiných extrémních projevů počasí.

 

Zajímají vás fakta o klimatu a jak se s klimatickými změnami vypořádá Česko a zdejší firmy? Poslechněte si podcast Dobré zprávy Změny k lepšímu nebo se přihlaste se k odběru newsletteru Změny k lepšímu.

KONFLIKTNÍ MATERIÁLY / MINERÁLY

Nerostné suroviny pocházejí z velké části z oblastí, v nichž panuje složitá bezpečnostní situace. Ozbrojené skupiny ovládající těžební místa využívají k dobývání surovin místní obyvatelstvo, včetně dětí. Výnosy z těžby plynou do rukou těchto skupin, čímž přispívají k vypuknutí nebo pokračování násilných konfliktů. Více informací zde.


Konfliktní materiály jsou tak velkým tématem i v oblasti reportingu sociální udržitelnosti a podmínek práce. O tématu se tak více dozvíte v lekcích o kritériu S v ESG Akademie Změny k lepšímu. Začněte se studiem ještě dnes!

K
Klimaticka pozitivita
Klimaticka zmena
Konfliktni materialy

M

MATERIALITA

Materialita značí stanovení významnosti finančních i jiných udržitelných faktorů z hlediska ESG reportování. Často mluvíme také o dvojí materialitě, tedy vzájemné významnosti působení podniku na externí prostředí a naopak.

MODULÁRNÍ DESIGN (V ARCHITEKTUŘE)

Modu­lár­ní výstav­ba vzni­ká pre­fab­ri­ka­cí vel­ko­prosto­ro­vých modu­lů ve výro­bě a jejich mon­tá­ží na mís­tě stav­by. Je rych­lá, šetr­ná k pro­stře­dí a díky lin­ko­vé výro­bě a kon­t­ro­le kva­li­ty dosa­hu­je vyso­ké­ho stan­dar­du ve sta­veb­nic­tví. Modu­ly jsou na lin­ce při­pra­ve­né včet­ně vnitř­ní­ho vyba­ve­ní (obkla­dy, pod­la­hy, soci­ál­ní zaří­ze­ní) a na mís­tě rea­li­za­ce se modu­ly jen pro­po­jí. Stej­ně jako tra­dič­ní výstav­ba musí vyho­vo­vat legisla­tiv­ním i uži­va­tel­ským stan­dar­dům. Modu­lár­ní výstav­ba je vyu­ží­vá prin­ci­py cir­ku­lár­ní eko­no­mi­ky v praxi, protože je zno­vupo­u­ži­tel­ná a recyklo­va­tel­ná. 

O udržitelném stavebnictví si poslechněte i v podcastu Změny k lepšímu, kde jsme přivítali hostku z developerské společnosti CTP, Gabrielu Povýšilovou.

M
Materialita
Modularni design

P

PPA = POWER PURCHASE AGREEMENT

PPA neboli Power Purchase Agreement je smlouva o dodávkách energie, kde na jedné straně je vždy výrobce (s konkrétními výrobnami), na druhé straně zákazník nebo obchodník. Předmětem dodávky je elektřina z obnovitelných zdrojů. Doba trvání smlouvy a cena elektřiny zajišťuje návratnost investic a přiměřený zisk výrobci.

 

O energetice a její transformaci k obnovitelné si poslechněte i v podcastu Změny k lepšímu, kde na toto téma mluvil náš host Jan Novák z Nano Energies. 

PUBLIC AFFAIRS

Public Affairs (také PA, advokacie, lobbing) zajišťují řízení, jak organizace interaguje s vládami, zákonodárnými sbory, ale také s veřejností a médii. Demokratický proces si ze své podstaty vyžaduje aktivní účast občanů i podniků, která se nemůže omezit jen na účast u voleb. Kvalitní právní řád může vznikat jen díky aktivní roli stakeholderů, zájmových skupin, bankovního sektoru a zástupců různých odvětví ekonomiky. Proto jsou Public Affairs základem pro zdravou a prosperující ekonomiku i společnost jako celek.

Ve Změně k lepšímu se Public Affairs transparentně věnujeme. Přečtěte si o našich prioritách a zapojte se spolu s námi.

P
PPA
Public Affairs

R

RISK MANAGEMENT

Spojení z angličtiny překládající se jako řízení rizik. Jedná se o oblast řízení projektů a procesů. Zabývá se zjišťováním a hodnocením nebezpečí a nežádoucích důsledků pro podnik. 


Řízení rizik je významnou složkou odolnosti podniku mimojiné vůči vlivům klimatické krize. Více se o tématu dozvíte v ESG Akademii Změny k lepšímu. Začněte s jejím studiem už dnes!

R
Risk management
Sklenikove plyny

S

SKLENÍKOVÉ PLYNY

Také GHG (z anglického Green House Gases). Jde o plyny vyskytující se v atmosféře, které přispívají ke skleníkovému efektu. Změna klimatu v kontextu lidské činnosti nás zajímá šest hlavních skleníkových plynů: oxid uhličitý (CO2), metan (CH4), oxid dusný (N2O), fluorované uhlovodíky (HFC, PFC), fluorid sírový (SF6), fluorid dusitý (NF3). 

Nejběžnější skleníkový plyn je CO2, proto se při kalkulaci uhlíkové stopy převádějí všechny plyny podle daných koeficientů na tzv. ekvivalent CO2 (CO2e).

 

Prostudujte si i příbuzné pojmy jako jsou dekarbonizace či CO₂ ekvivalent. O plánech ohledně dekarbonizace si poslechněte v podcastu Změny k lepšímu od Tomáše Hrudy z Úřadu vlády ČR. 

S

U

UDRŽITELNOST

Často skloňovaný pojem udržitelnost znamená schopnost uspokojit aktuální základní potřeby bez omezení schopnosti budoucích generací uspokojit jejich základní potřeby a udržet jejich životní úroveň.

Úvod do udržitelnosti a ESG v souvislostech zvládnete už za jednu hodinu a v pohodlí domova s intenzivním ESG rychlokurzem Změny k lepšímu. Doporučujeme všem, kdo se v tématu potřebují rychle zorientovat.

UHLÍKOVÁ STOPA

Jedná se o ukazatel zatížení životního prostředí. Uhlíková stopa vyčísluje sumu vypuštěných skleníkových plynů vyjádřenou v CO₂ ekvivalentech. Uhlíková stopa se může týkat jedince, výrobku nebo akce. Nejčastěji je ale používána ve spojitosti s výrobky a definuje součet všech skleníkových plynů, které byly vypuštěny při výrobě daného výrobku.


Zajímáte se o uhlíkovou stopu a jak ji snižovat? Poslechněte si díl podcastu Dobré zprávy Změny k lepšímu. Chcete se dozvědět více o tom, pro koho je měření uhlíkové stopy užitečné a jak jej provádět? Přihlaste se do kurzu ESG Akademie Změny k lepšímu.

U
Udrzitelnost
Uhlikova stopa

Z

ZELENÉ ÚVĚRY

Zelené úvěry neboli Green Loan je financování zaměřené výhradně na udržitelné činnosti, kde příjemci musí usilovat o odpovědné využívání přírodních zdrojů. Jedná se o investice do environmentálně šetrných staveb, obnovitelných zdrojů energie, projektů v oblasti nakládání s vodou či odpady, na čistou mobilitu či další aktiva šetřící životní prostředí.

 

Zajímá vás více o zelených úvěrech a udržitelných financích? Přihlaste se do kurzu ESG Akademie Změny k lepšímu, ve kterém získáte i spoustu dalších znalostí k firemní udržitelnosti. Chcete mít přehled o novinkách z udržitelného businessu? Přihlaste se k odběru newsletteru Změny k lepšímu.

Z
Zelene uvery

123

3R = REFUSE, REUSE, RECYCLE

Výrazy převzaté z angličtiny týkající se efektivního využívání zdrojů a materiálů. Překládá se jako princip snižování odpadu, opětovného použití a recyklace zdrojů a produktů. Tento přístup je často uváděn jako základ odpadového hospodářství. 


Zajímá vás, jak využívat odpady a přeměňovat je v hodnotu? Přihlaste se do kurzu ESG Akademie Změny k lepšímu, ve kterém získáte i spoustu dalších znalostí k firemní udržitelnosti. Sledujte novinky ze světa udržitelnosti i vývoje odpadové legislativy. Přihlaste se k odběru newsletteru Změny k lepšímu.

123
3R

Základní pojmy máte v malíčku. Pro další vzdělávání využijte náš ESG Rozcestník, nebo se rovnou pusťte do studia ESG Akademie.

button nsl
bottom of page